Pardiralli 2020 reeglid

 1. Pardiralli on MTÜ Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit poolt korraldatav iga-aastane heategevuslik kampaania Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu eesmärkide elluviimiseks, vähihaigete laste ja nende perede olukorra teadvustamiseks ning ettevõtete ja eraisikute üleskutsumiseks panustama heategevuslikku abistamisse ja vähihaigete laste heaolu suurendamisse, et toetada läbi tugitegevuste rasket haigust põdevate laste ravi, rehabilitatsiooni ja nende perekondi. Pardiralli kulmineerub vannipartide võistuujumisega.
 2. Pardiralli korraldaja on MTÜ Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit, Enelase 24, Soinaste küla, Kambja vald, 61709 Tartumaa, Eesti, registrinumbriga 80096899 (Korraldaja).
 3. Pardiralli toimub Tallinnas Kadrioru pargis 30. augustil. Korraldajal on õigus Pardiralli toimumise asukohta ja aega muuta.
 4. Pardiralli 2020 kampaania algab 22.06.2020 ja kulmineerub Pardiralli 2020 vannipartide võiduujumisega 30.augustil 2020 Kadrioru pargis Tallinnas, millest toimub ülekanne ETV kanalil.
 5. Pardiralli 2020 koostööpartneriks on Eesti Puuetega Inimeste Koda.
 6. Pardiralli sümboolika ja logo kuuluvad Korraldajale ja nende kasutamine ilma Korraldaja kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud.
 7. Pardirallil osalevad kõik füüsilised ja juriidilised isikud (edaspidi Annetajad), kes on teinud Korraldajale Pardiralli veebilehe (www.pardiralli.ee) kaudu annetuse vähemalt 10 euro suuruses summas.
 8. Korraldaja omistab igale vähemalt 10 euro suurusele annetusele numbri, mis tähistab Pardirallist osavõtvat sama numbriga märgistatud vanniparti.
 9. Veebilehel www.pardiralli.ee avaldatud veebivormi kaudu saab Annetuse teha kuni 30. augustini 2020 summas 10 eurot või vabalt valitud summas, mis on suurem kui 10 eurot. Annetust saab teha pangalingi kaudu või kaardimaksena.
 10. Peale annetuse tegemist ei ole võimalik seda tühistada. Probleemide korral tuleb võta ühendust: abi@pardiralli.ee
 11. Pardiomanik on Annetaja või Annetaja määratud isik. Pardirallil osalevad pardid kuuluvad Korraldajale. Annetuse tegemine ei anna Pardiomanikule õigust omistatud numbriga pardile, vaid üksnes numbrile. Kõik pardid jäävad Korraldaja omandusse ka pärast Pardirallit.
 12. Annetaja edastab Annetuse tegemisel Korraldajale Pardiomaniku ees- ja perekonnanime, isikukoodi (pole vajalik kasutades pangalinki) ning telefoninumbri ja e-posti aadressi ja nõusoleku, et Korraldaja võib kasutada Pardiomaniku ees- ja perekonnanime ning telefoninumbrit või e-posti aadressi Pardiralli edukal osalemisel isikuga kontakti saamiseks.
 13. Eraisikust Annetajal on võimalus maksustamisperioodi tulust maha arvata Pardirallile tehtud annetused (tulumaksuseadus § 282 lõige 1). Annetajaks peetakse isikut, kelle pangakontolt annetus tehakse.
 14. Pardirallil osalevate vannipartide arv on 15 200. Kui Annetuste arv punktis 6 nimetatud viimaseks tähtajaks jääb alla 15 200 annetuse, osalevad Pardirallil kõik 15 200 vanniparti.
 15. Korraldaja teavitab Pardiomanikku Annetusele omistatud pardi numbrist e-posti teel. Korraldaja võib avaldada enne Pardirallit oma veebilehel www.pardiralli.ee otsingumootori kaudu Pardiomaniku e-posti aadressi alusel toetatava pardi numbri.
 16. Pardiralli 2020 etteteatatud ajal lastakse kõik Pardirallist osavõtvad numbritega märgistatud pardid Korraldaja poolt Pardiralli toimumiskohas võistluskanalisse. Seejärel liiguvad pardid mööda kanalit allavoolu Korraldaja määratud finiši poole.
 17. Kanalisse lastud pardid peavad vabas voolus läbima Korraldaja määratud ja vastavalt märgistatud vahemaa, mis lõpeb finišiga. Vannipartide liikumise mõjutamine on keelatud, v.a. kui Korraldaja peab seda vajalikuks. Üksnes Korraldajal on õigus kasutada partide suunamiseks abivahendeid. Esimesena finišisse jõudvad vannipardid selgitatakse välja Korraldaja poolt selleks eesmärgiks kasutatava abivahendi abil.
 18. Võitjate hulka kuuluvad kolm (3) esimesena finišisse jõudnud vanniparti. Pardiomanik, kelle annetusega märgistatud numbriga vannipart jõuab finišisse esimesena, loetakse Pardiralli peavõitjaks.
 19. Kui Pardiralli kolme (3) edukama vannipardi hulka satub Annetust mitteomav part, siis loetakse ka see vannipart võitjaks ja vastav auhind jääb Korraldajale.
 20. Võitnud partide Pardiomanikele on Pardirallit toetavate ettevõtete (edaspidi Toetajad) poolt pandud välja auhinnad. Pardiralli auhinnafond on kuni 1000 (tuhat) eurot ja auhinnad avaldatakse enne pardirallit Pardiralli veebilehel www.pardiralli.ee ja Facebookis.
 21. Lisaks auhinnafondile võivad teised ürituse abistajad ja toetajad panna Korraldajast sõltumatult välja kingitusi Pardirallil osalenud vannipartide Annetajatele.
 22. Korraldaja tagab, et Annetustele omistatud numbrid on hilisemate vaidluste korral kohaselt tuvastatavad.
 23. Annetust tähistava märgistusega vannipart osaleb Pardirallil Annetaja kohalolekust sõltumata.
 24. Pardirallil edukalt osalenud partide Pardiomanikke teavitatakse e-posti vahendusel või telefoni teel. Korraldaja avaldab Pardiralli kolme (3) edukaima Pardiomaniku ja kingituste saaja kohta teavet ürituse toimumiskohas, veebilehel www.pardiralli.ee ja Pardiralli Facebooki lehel.
 25. Kui kolme (3) edukama Pardirallil osalenud pardi või kingituse saanud vannipartide hulka satub part, millele on teinud Annetuse Korraldaja või Toetaja või nende perekonnaliikmed, annetatakse auhind võitja määratud isikule või organisatsioonile, v.a juhul, kui Pardiomanikuks on Korraldaja või Toetaja alaealine laps.
 26. Kui Pardirallil edukalt osalenud vannipardi Pardiomanik ei võta 30 päeva jooksul pärast Korraldaja poolt teavituse saatmist (registreerimisel antud kontaktidele teate saatmist)) Korraldajaga ühendust või ei tule auhinnale või kingitusele 30 päeva jooksul pärast teavituse saatmist järele, , määrab Korraldaja, isiku või organisatsiooni, kellele auhind või kingitus annetatakse.
 27. Auhindu ega kingitusi ei vahetata rahaks. Auhindade ja kingituste üleandmisega kaasnevaid kulusid ei kanna Korraldaja.
 28. Korraldajal on õigus määrata Pardiralli lõpptulemus liisuheitmise teel, kui ilmaolud, vääramatu jõud või muud Korraldajast mitteolenevad asjaolud takistavad Pardiralli korraldamist.
 29. Korraldaja kontaktandmed on avaldatud ja leitavad veebilehel www.pardiralli.ee ja www.vahilapsed.ee.