Pardiralli 2020 reeglid

ÜLDTINGIMUSED

1. Pardiralli on MTÜ Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit poolt korraldatav iga-aastane heategevuslik kampaania Liidu eesmärkide elluviimiseks, vähihaigete laste ja nende perede olukorra teadvustamiseks ning ettevõtete ja eraisikute üleskutsumiseks panustama heategevuslikku abistamisse ja vähihaigete laste heaolu suurendamisse, et toetada läbi tugitegevuste rasket haigust põdevate laste ravi, rehabilitatsiooni ja nende perekondi.

2. Pardiralli korraldaja on MTÜ Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit, Enelase 24, Soinaste küla, Kambja vald, 61709 Tartumaa, Eesti, registrinumbriga 80096899 (Korraldaja).

3. Pardiralli 2020 kampaania algab 29. juunil 2020 ja kulmineerub Pardiralli 2020 vannipartide võiduujumisega 30. augustil 2020 kell 19.30 Eesti Televisioonis. Korraldajal on õigus Pardiralli ülekande aega muuta.

4. Pardiralli 2020 koostööpartneriks on Eesti Puuetega Inimeste Koda.

5. Pardiralli sümboolika ja logo on Korraldaja kaubamärgid ja nende kasutamine ilma Korraldaja kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud.

6. Korraldajal on õigus otsustada Pardiralli ujumisvõistluse koht.

OSAVÕTUTINGIMUSED

7. Pardirallil osalevad kõik füüsilised ja juriidilised isikud (edaspidi Annetajad), kes on teinud Korraldajale Pardiralli veebilehel (www.pardiralli.ee) pangalingi kaudu annetuse vähemalt 10 euro suuruses summas või vabalt valitud suuremas summas hiljemalt 30. augustil 2020 kell 18.00 või kuni kõik Pardirallil 2020 osalevate vannipartide numbrid on leidnud sponsori.

8. Korraldaja omistab igale vähemalt 10 euro suurusele annetusele pardinumbri, mis tähistab Pardirallist osa võtvat sama numbriga märgistatud vanniparti.

9. Peale annetuse tegemist ei ole võimalik seda tühistada. Probleemide korral palume võtta ühendust: abi@pardiralli.ee.

10. Pardiomanik on Annetaja või tema määratud isik. Pardirallil 2020 osalevad pardid kuuluvad Korraldajale. Annetuse tegemine ei anna Pardiomanikule õigust omistatud numbriga pardile, vaid üksnes õiguse pardinumbrile. Kõik pardid jäävad Korraldaja omandusse ka pärast Pardirallit.

11. Annetaja edastab Annetuse tegemisel Korraldajale Pardiomaniku ees- ja perekonnanime ning telefoninumbri ja e-posti aadressi ja nõusoleku, et Korraldaja võib kasutada Pardiomaniku ees- ja perekonnanime ning telefoninumbrit või e-posti aadressi Pardiralli edukal osalemisel isikuga kontakti saamiseks.

12. Eraisikust Annetajal on võimalus maksustamisperioodi tulust maha arvata Pardirallile tehtud annetused vastavalt tulumaksuseaduse § 282 lõikes 1 sätestatud nõuetele. Annetajaks peetakse isikut, kelle pangakontolt annetus tehakse.

13. Pardirallil osalevate vannipartide arv on 15 200. Kui Annetuste arv punktis 6 nimetatud viimaseks tähtajaks jääb alla 15 200 annetuse, osalevad Pardirallil kõik 15 200 vanniparti.

14. Korraldaja teavitab Pardiomanikku Annetusele omistatud pardi numbrist e-posti teel. Korraldaja võib avaldada enne Pardirallit oma veebilehel www.pardiralli.ee otsingumootori kaudu Pardiomaniku e-posti aadressi alusel toetatava pardi numbri.

15. Pardiralli 2020 läbiviimisel lastakse kõik Pardirallist 2020 osa võtvad numbritega märgistatud pardid Korraldaja poolt Pardiralli toimumiskohas võistluskanalisse. Seejärel liiguvad pardid mööda kanalit allavoolu Korraldaja määratud finiši poole.

16. Kanalisse lastud pardid peavad vabas voolus läbima Korraldaja määratud ja vastavalt märgistatud vahemaa, mis lõpeb finišiga. Vannipartide liikumise mõjutamine on keelatud, v.a. kui Korraldaja peab seda vajalikuks. Üksnes Korraldajal on õigus kasutada partide suunamiseks abivahendeid.

PARDIRALLI PEAVÕITJA JA VÕITJATE VÄLJASELGITAMINE

17. Esimesena finišisse jõudvad vannipardid selgitatakse välja Korraldaja poolt selleks eesmärgiks kasutatava abivahendi abil.

18. Võitjate hulka kuuluvad kolm (3) esimesena finišisse jõudnud vanniparti. Pardiomanik, kelle annetusega märgistatud numbriga vannipart jõuab finišisse esimesena, loetakse Pardiralli peavõitjaks.

19. Kui Pardiralli võitnud vannipartide hulka satub Annetust mitteomav part, siis loetakse ka see vannipart võitjaks ja auhind jääb Korraldajale.

AUHINNAD JA KINGITUSED

20. Võitnud partide Pardiomanikele on Pardirallit toetavate ettevõtete (edaspidi Toetajad) poolt pandud välja auhinnad. Pardiralli auhinnafond on kuni 1000 (tuhat) eurot ja auhinnad avaldatakse enne pardirallit Pardiralli veebilehel www.pardiralli.ee ja Facebookis (https://www.facebook.com/Pardiralli/).

21. Lisaks auhindadele võivad ürituse korraldamist abistavad ettevõtted ja toetajad panna Korraldajast sõltumatult välja kingitusi Pardirallil osalenud vannipartide Annetajatele.

22. Korraldaja tagab, et Annetustele omistatud pardinumbrid on hilisemate vaidluste korral kohaselt tuvastatavad.

23. Pardiralli võitnud Pardiomanikke teavitatakse e-posti vahendusel või telefoni teel. Korraldaja avaldab Pardiralli võitnud Pardiomanike ja kingituste saajate kohta teavet veebilehel www.pardiralli.ee ja Pardiralli Facebooki (https://www.facebook.com/Pardiralli/) lehel.

24. Kui Pardiralli võitjate või kingituse saajate hulka satub part, millele on teinud Annetuse Korraldaja või Toetaja või nende perekonnaliikmed, annetatakse auhind võitja määratud isikule või organisatsioonile, v.a juhul, kui Pardiomanikuks on Korraldaja või Toetaja alaealine laps.

25. Kui Pardirallivõitjad või kingituse saanud vannipardi Pardiomanik ei võta 30 päeva jooksul pärast Korraldaja poolt registreerimisel antud kontaktidele teavituse saatmist Korraldajaga ühendust või ei tule auhinnale või kingitusele 30 päeva jooksul pärast teavituse saatmist järele, määrab Korraldaja isiku või organisatsiooni, kellele auhind või kingitus annetatakse. Kui pardiomanik soovib auhinnast või kingitusest loobuda, võib ta kirjalikult ise määrata, kellele auhind või kingitus Korraldaja poolt annetatakse.

26. Auhindu ega kingitusi ei vahetata rahaks.

27. Korraldajal on õigus määrata Pardiralli lõpptulemus liisuheitmise teel, kui ilmaolud, vääramatu jõud või muud Korraldajast mitteolenevad asjaolud takistavad Pardiralli korraldamist.

LÕPPSÄTTED

28. Korraldaja kontaktandmed on avaldatud ja leitavad veebilehel www.pardiralli.ee ja www.vahilapsed.ee.